0

Klik op het winkelmandje

Privacy & Cookie-Policy

Bekijk de policy hieronder of download de pdf.

I. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

II. Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: KNEKTIN, initiatief van Technic-L BV, Ouden Heirweg 28 9340 LEDE, 0598.934.715 (hierna: “ONDERNEMING”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.knektin.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. ONDERNEMING leeft de “Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. ONDERNEMING stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ONDERNEMING. Een verklaring werd afgelegd bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.


Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

- Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag en herkomst;
- Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens;
- Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
- Categorie 4: via cookies van derde partijen;
- Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2. ONDERNEMING kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;


2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.


Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

- Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van ONDERNEMING om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

- Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

- Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

- Categorie 4: (doeleinden cookies), met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

- Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan ONDERNEMING uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot ONDERNEMING, haar producten en/of diensten. ONDERNEMING kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door ONDERNEMING bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van ONDERNEMING, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien ONDERNEMING failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van ONDERNEMING geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

ONDERNEMING zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat ONDERNEMING uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

ONDERNEMING zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Opdat de ONDERNEMING in staat zou zijn om uw bestellingen te kunnen uitvoeren worden Uw leveringsgegevens gedeeld met de leveranciers.

We doen natuurlijk wel beroep op enkele partners om onze webshop te laten werken. Dat zijn met name Shopify (voor de hosting), Intuit QuickBooks Commerce (voor de verwerking van de orders), Rewind (voor de backups van de Shopify store) en Aftership return center (voor de afhandeling van de retours). Deze partijen verwerken je gegevens op volledig veilige wijze in Europa of Canada en dit volgens onze instructies en onder ons toezicht.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat ONDERNEMING uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. ONDERNEMING zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.


Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en U.

Indien u 5 jaar geen bestelling plaatst, zal er bekeken worden of we uw klantenprofiel verwijderen.


Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

U kan ook gebruik maken van de mogelijkheden op onze site om zelf informatie op te vragen: https://www.knektin.be/pages/gdpr-compliance

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ONDERNEMING. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

U kan ook gebruik maken van de mogelijkheden op onze site om zelf verbeteringen aan te brengen: https://www.knektin.be/pages/gdpr-compliance

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

U kan ook gebruik maken van de mogelijkheden op onze site om zelf informatie op te vragen: https://www.knektin.be/pages/gdpr-compliance

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

U kan ook gebruik maken van de mogelijkheden op onze site om zelf uw gegevens te verwijderen: https://www.knektin.be/pages/gdpr-compliance

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per post naar het adres van de ONDERNEMING (terug te vinden in het begin van deze policy) mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website (https://www.knektin.be/pages/contactgegevens), u zal nadien gecontacteerd worden aangaande een kopie van Uw identiteitskaart.

Het is van belang dat je, op deze kopie, alle niet relevante gegevens doorstreept. Op de kopie moet enkel de Naam en Voornaam zichtbaar zijn.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.


Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan ONDERNEMING aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

7.3. Teneinde Uw bestelling correct uit te voeren, geven wij uw leveringsgegevens door aan onze leveranciers.


Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van ONDERNEMING en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.


FUNCTIONELE COOKIES

NAAM

FUNCTIE

Domein

Bewaartermijn

_ab

Voor de toegang tot admin

knektin.be

sessie

_secure_session_id

Voor het navigeren in de site

knektin.be

2 dagen

Cart

Maakt het mogelijk om te “winkelen”

knektin.be

15 dagen

cart_sig

Shopify gebruikt dit voor de checkout

knektin.be

13 dagen

cart_ts

Shopify gebruikt dit voor de checkout

knektin.be

15 dagen

checkout_token

Shopify gebruikt dit voor de checkout

knektin.be

1 jaar

Secret

Shopify gebruikt dit voor de checkout

knektin.be

1 jaar

Secure_customer_sig

Maakt aanmelden mogelijk

knektin.be

20 jaar

storefront_digest

Maakt aanmelden mogelijk

knektin.be

20 jaar

_shopify_u

Voor het updaten van de account

knektin.be

1 jaar

PHPSESSID

Gebruikersessie bijhouden tussen pagina’s

vlaamsewebwinkel.be

sessie

VWW_knektin_

Voor het VWW label goed weer te geven

knektin.be

sessie

cart_ver

Maakt het mogelijk om te “winkelen”

knektin.be

14 dagen

__cfduid

Voor “trusted” web traffic te identificeren

knektin.be

29 dagen

TawkWindowName

Noodzakelijk voor de chatbox te starten

knektin.be

sessie

cookieconsent_status

Houdt de GDPR keuze bij

knektin.be

1 jaar

cookieconsent_preferences_disabled

Zorgt voor geen gebruik van cookies

knektin.be

1 jaar

cookietest

Voor het navigeren in de site

knektin.be

sessie

_orig_referrer

Noodzakelijk voor de startpagina

knektin.be

13 dagen

_landing_page

Noodzakelijk voor de startpagina

knektin.be

13 dagen

_storefront_u

Voor het updaten van de account

knektin.be

1 jaar

cart_currency

Shopify gebruikt dit voor de checkout

knektin.be

13 dagen

checkout

Shopify gebruikt dit voor de checkout

knektin.be

sessie

previous_checkout_token

Shopify gebruikt dit voor de checkout

knektin.be

sessie

previous_step

Shopify gebruikt dit voor de checkout

knektin.be

sessie

remember_me

Shopify gebruikt dit voor de checkout

knektin.be

sessie

_shopify_country

Shopify gebruikt dit voor de checkout

knektin.be

sessie

_shopify_m

Voor beheer van customer privacy settings

knektin.be

sessie

_shopify_tm

Voor beheer van customer privacy settings

knektin.be

sessie

_shopify_tw

Voor beheer van customer privacy settings

knektin.be

sessie

_tracking_consent

Noodzakelijk voor de gebruiker zijn keuzes

knektin.be

1 jaar

tracked_start_checkout

Shopify gebruikt dit voor de checkout

knektin.be

1 jaar

 


ANALYTISCHE COOKIES

NAAM

FUNCTIE

Domein

Bewaartermijn

_shopify_uniq

Hoeveel keer 1 gebruiker de site bezoekt

knektin.be

< 1 dag

_shopify_visit

Zorgt dat Shopify het aantal bezoeken weet

knektin.be

30 minuten

_ga

Google Analytics Tracking

knektin.be

< 1 dag

_gid

Google Analytics Tracking

knektin.be

2 dagen

_gat

Zorgt dat het aantal requests beperkt is

knektin.be

1 minuut

__atuvc

Houdt de site social sharing opties bij

knektin.be

1 jaar

__atuvs

Toont het aantal social sharing opties

knektin.be

sessie

__utma

Google Analytics Tracking unieke bezoeker

knektin.be

2 jaar

TawkConnectionTime

Houdt de duurtijd van de connectie bij

knektin.be

sessie

tawkUUID

Houdt info bij over de interactieve bezoeker

va.tawk.to

179 dagen

_shopify_d

Houdt info bij checkout bij

knektin.be

sessie

 


MARKETING COOKIES

NAAM

FUNCTIE

Domein

Bewaartermijn

_gads

Google gebruikt deze data voor ads

doublecklick.net

varieert

IDE

Google gebruikt deze data voor ads

doublecklick.net

1 jaar

_s

Shopify gebruikt dit om ads beter te maken

knektin.be

1 dag

Collect

Google gebruikt dit mbt Analytics

Knektin.be

sessie

GPS

Zal de locatie bijhouden

youtube.com

1 dag

PREF

Zal de voorkeuren bijhouden

youtube.com

10 jaar

BizoID

Houdt data bij cross websites

ads.linkedin.com

6 maanden

_fbp

Facebook gebruikt dit mbt ads

knektin.be

1 jaar

_fbc

Facebook analyse bij openen website

knektin.be

3 maand

_shopify_fs

Analytische cookie mbt doorverwijzingen

knektin.be

2 jaar

_shopify_s

Analytische cookie mbt doorverwijzingen

knektin.be

1 dag

_shopify_sa_t

Shopify houdt data bij ivm doorverwijzingen

knektin.be

1 dag

_shopify_y

Shopify houdt data bij ivm doorverwijzingen

knektin.be

1 jaar

_y

Shopify houdt data bij ivm doorverwijzingen

knektin.be

1 jaar

recentlyViewed

Om bij te houden welke producten je bekijkt

knektin.be

29 dagen

YSC

Youtube gebruikt dit voor embedded video

youtube.com

sessie

VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube gebruikt dit voor de bandbreedte

youtube.com

179 dagen

ss

Wordt gebruikt voor de chatbox

va.tawk.to

sessie

__tawkuuid

De cookie houdt bij wie je bent

knektin.be

179 dagen

_shopify_sa_p

Houdt bezoekers data bij mbt Shopify

knektin.be

1 dag


8.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze cookies te aanvaarden.

U kunt o.m. cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per post naar het adres van de ONDERNEMING (terug te vinden in het begin van deze policy), of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website (https://www.knektin.be/pages/contactgegevens).

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/